PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH

„MaminMalček”

 

1. člen (splošne določbe)

 

(1)   Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „MaminMalček” (v nadaljevanju: nagradna igra). Pravila veljajo za vse nagradne igre organizirane na Facebook strani MaminMalček in MaminMalček Hrvatska, oz. za vse nagradne igre podjetja MaminMalček

(2)   Organizator nagradne igre je: Spletna Trgovina Neža Legin s.p., Zagradec pri Grosupljem 45, 1290 Grosuplje.

(3)   Pokrovitelj nagradne igre je poslovni partner, kateri je vedno omenjen tudi v sami najavi nagradne igre na družbenem omrežju Facebook(v nadaljevanju pokrovitelj).

(4)     Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.maminmalcek.si

2.  člen

(Trajanje nagradne igre)

 

Nagradne igre trajajo običajno 7 dni, izjemoma lahko tudi manj. Vedno pa je to jasno definirano v najavi na Facebooku.

 

 

3.  člen

(Pogoji sodelovanja)

 

(1)   Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in

državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

 

(2)   Uslužbenci prireditelja ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s prirediteljem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje za neveljavno. Pravne osebe in s.p.ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.

 

(3)   Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

 

4. člen

(Sistemizacija nagradnih iger ''MaminMalček'')

 

(1)   V času trajanja nagradne igre je v nagradni igri mogoče sodelovati preko naslednjih kanalov:

Facebook strani MaminMalček

 

(2)   Nagradno igro lahko po nagradah delimo na posamične segmente, v kolikor je nagrad več – Glavna nagrada- ostale nagrade.

 

5. člen (način sodelovanja v nagradni igri za glavno nagrado)

 

(1)   Osebe lahko v nagradni igri za glavno nagrado sodelujejo s popolno in veljavno prijavo preko naslednjih kanalov:

Sodelovanje preko Facebook strani MaminMalček  

-          Za sodelovanje je potrebno izpolniti pogoje, ki so vedno navedeni v sami najavi nagradne igre. V kolikor prireditelj ugotovi, da sodelujoči ni opravil vseh navedenih korakov ni opravičen do nagrade.

 

 

(2)   V nagradni igri preko Facebook strani MaminMalček lahko udeleženci sodelujejo na način, da v komentarju Facebook objave s pozivom za sodelovanje v nagradni igri, označijo še tri prijateljice katere bi prav tako želele nagrado in sodelovanje. Vsak posameznik lahko v nagradni igri na FB

MaminMalček sodeluje večkrat, vendar le 1x na posamezno objavo s pozivom za nagradno igro na Fb MaminMalček. Pravilno sodelovanje v večih objavah zagotavlja večjo verjetnost  za žreb. 

 

3. V postopku žreba za glavno nagrado bodo združene vse popolne in pravilne prijave

udeležencev nagradne igre, oddane preko kanalov, naštetih zgoraj. Sodelovanje preko več kanalov zagotavlja višjo verjetnost za žreb.

 

 

6. člen

(nagrade)

 

(1)Nagradne igre ''MaminMalček'' je nagradna igra v reklamne namene. Nagrade so razdeljene v 3 segmente:

Nagrada v nagradni igri za glavno nagrado,

-          Morebitne ostale nagrade

(2)                  Nagrade so vedno javno objavljene v sami najavi nagradne igre na Facebook profile         MaminMalček. Nagrade so seveda različne glede na vsako nagradno igro.

(3)               Nagradno žrebanje glavne nagrade poteka naključno z aplikacijo na računalniku.tako da je nagrajenec vedno izbran z pomočjo spletne aplikacije za naključni izbor. Vsi sodelujoči imajo torej enako možnost. Razglasitev nagrajenca je vedno opravljena na dan poteka nagradne igre na Facebooku. Nagrajenec je o nagradi obveščen preko Facebooka v komentarju in objavi nagradne igre. V kolikor se v 48 urah ne oglasi na poziv, oz. ne poda svojih podatkov prireditelju. Ima prireditelj na podlagi poziva, pravico izbrati novega nagrajenca.

  

 

(4)               Nagrajenec se za prevzem nagrade dogovori bodisi z prirediteljem, ali pokroviteljem nagradne igre. Dogovori se lahko za osebni prevzem, ali pa pošiljanje po pošti.

 

 

(5)Nagrade v nagradni igri MaminMalček niso prenosljive ali zamenljive.

 

(6)Nagrad nagradne igre '' MaminMalček'' ni možno zamenjati za gotovino.

 

(7) Prireditelj lahko za promocijske namene, zahteva fotografijo bodisi prejemnika z izdelkom, ali pa samo prejtega izdelka. Izključno za uporabo fotografije na družbenih omrežjih , z soglasjem nagrajenca.

 

 

(8) Nagrajenci nagradne igre '' MaminMalček'' krijejo vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).

 

(9)Odločitev prireditelja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Prireditelj si pridržujeta pravico, da z izločitvijo iz igre kaznujeta vsak sum ali izvedbo goljufije v spletni igri.

 

(10) Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. V skladu z zakonom o davčnem postopku so prejemniki nagrade dolžni pred prejemom nagrade predložiti davčno številko. Nagrajenci bodo morali tako podpisati Prevzemno potrdilo, v katerega bodo morali vpisati svoje ime, priimek, naslov in davčno številko. Ta podatek pokrovitelj potrebuje zaradi plačila akontacije dohodnine v primerih, ko nagrada presega vrednost 42 EUR. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št.

117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača pokrovitelj.

 

(10)                  V primeru, da se nagrajenec ne strinja s posredovanjem podatkov zahtevanih na Prevzemnem potrdilu, se s tem odpove nagradi in ekipa prireditelja ponovi žreb in izžreba drugo osebo. V primeru, da se oseba (definirana s strani nagrajenca) ne strinja s posredovanjem podatkov, zahtevanih na Prevzemnem potrdilu, mora nagrajenec definirati novo osebo. S podpisom prevzemnega potrdila se šteje, da se osebe, definirane s strani nagrajenca, strinjajo s pravili nagradne igre.

 

9. člen

(varstvo osebnih podatkov)

 

(1)               Z podanim komentarjem na objavo nagradne igre na Facebooku, z podanim imenom profila, priimkom, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi v celoti strinja.

 

(2)               Z podanim komentarjem na objavo nagradne igre sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z podanim komentarjem ali osebnimi podatki se sodelujoči izrecno strinja tudi z uporabo podatkov (email naslov) v marketinške namene in soglašajo, da se jim lahko pošilja marketinška sporočila. Vsakdo pa ima seveda kadarkoli pravico zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki) in sicer tako na da elektronski naslov info@maminmalcek.si pošlje elektronsko sporočilo z to zahtevo.

 

(3)   Pokrovitelj, Prireditelj in s prirediteljem povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami), ter da jih ne bodo

posredovali tretjim osebam. Vsi sodelujoči v nagradnih vprašanjih in objavah soglašajo, da lahko prireditelj in pokrovitelj javno objavijo njihovo ime in priimek v primeru prejema nagrade.

 

                                                                                               10.       člen

(reklamacije)

 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@maminmalcek.si.

 

                                                                                               11.       člen

(dodatne informacije o nagradni igri)

 

(1)   Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

 

(2)   Prireditelj ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarjata.

 

 

Ljubljana 1.11.2018